Privacy reglement Dierenkliniek van der Sar.

Privacyreglement van onze praktijk. Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenkliniek.

Algemeen

De algemene verordening Gegevens bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenkliniek

In onze dierenkliniek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u dier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenkliniek

Dierenkliniek van der Sar is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de kliniek als het volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 1. voor zorgverlening aan uw huisdier
 2. voor doelmatig beheer en beleid
 3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 •  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 •  U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 •  Alle medewerkers binnen onze kliniek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw

persoonsgegevens.

 •  Uw persoonsgegevens worden zo goed mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 •  Uw persoonsgegevens worden ( op verzoek) niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar ( vanaf de laatste behandeling) tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 1.  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 4. Het recht om ( gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw huisdier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijke belang is en de gegevens op grond van de wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 5. Het recht op toevoegen van een eigen verklaring( t.a.v. uw huisdier) aan uw dossier.
 6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de kliniek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger ( zoals een schriftelijke gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de behandelovereenkomst

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 5 jaar bewaard moeten worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenkliniek van der Sar is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek van der Sar hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor de verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgestelde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners ( bijvoorbeeld een specialist).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw huisdier. Uw medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw vorige dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De vorige dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat uw nieuwe dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw huisdier? Dan gaan wij graag met u in gesprek